Optimalisatie KringloopWijzer 2021

Jaarlijks wordt de KringloopWijzer geoptimaliseerd. Zo functioneert de KringloopWijzer ieder jaar nóg beter als managementinstrument. De inhoudelijke aanpassingen die gedaan zijn in de versie 2021 ten opzichte van de versie van 2020 zijn samengevat in een factsheet.

3 november 2021

Snelheid KringloopWijzer

Iedereen gaat merken dat het systeem sneller is geworden. Dat komt door een nieuwe versie van het ontwikkelsoftware.

Wijzigingen in de weergave

Stap voor stap worden de schermen van de CDKLW van een nieuwe lay-out voorzien. Na de ‘voerschermen’ is dit jaar de weergave van het menu-onderdeel ‘bodem’ aangepast. Op deze schermen zijn enkele wijzigingen en keuzemogelijkheden doorgevoerd:

 • Instellingen percelenscherm
  Het scherm ‘percelen’ begint met een blok instellingen. Hier kan de gebruiker met een “switch” aangeven of men de koppeltool wil gebruiken voor het koppelen van de gewaspercelen en bodemmonsters. De indeling van areaal naar fosfaatklasse en grondsoort wordt dan berekend uit de lijst van gewaspercelen waar fosfaattoestand, grondsoort en grondwatertrap aan gekoppeld zijn. Ook het percentage blijvend grasland wordt dan berekend met de informatie van de gewaspercelen. Als je de koppeltool niet wilt of niet kan gebruiken, dan dienen fosfaatklassen en grondsoorten van het areaal handmatig te worden ingevuld.

  Met een andere “switch” kan worden aangegeven of er nog voor- en nagewassen en/of vanggewassen geteeld zijn. Zo ja, dan verschijnt een blok waar dit kan worden ingevuld. Afhankelijk van de instelling worden blokken informatie wel of niet getoond.
 • Percelen
  Bij gebruik van de koppeltool verschijnt na koppelen een lijst met percelen. Er zijn daarbij twee aanpassingen doorgevoerd:
 1. Bepaling van de fosfaatklasse met pw- of ppae-waarde. Indien van toepassing wordt een keuzemogelijkheid getoond: ‘methode 2020’ of ‘methode 2021’. Deze keuzemogelijkheid wordt in het scherm verder toegelicht door te klikken op de informatiebutton. 
 2. Het percentage klaver is niet meer per gewasperceel op te geven. Op het scherm ‘bodem overig’ kan het percentage klaver opgegeven worden op bedrijfsniveau.
 • Areaal per fosfaatklasse en grondsoort
  Bij handmatige invoer is het nu mogelijk om de grondsoorten van het areaal op te geven in hectares. Dat sluit aan bij andere registratiesystemen. De rekenkern drukt het aantal hectares vervolgens uit in percentages. In de rapportages wordt het areaal ook in percentages uitgedrukt.
 • Bodem overig
  Het scherm ‘bodem overig’ is nu een verzameling van kleine blokken waar bodemgerelateerde gegevens kunnen (of dienen te) worden ingevuld.

Belangrijkste inhoudelijke aanpassingen

De zes belangrijkste aanpassingen in versie 2021 zijn:

 • Teelt van voor- en nagewas kan verwerkt worden
 • Verbetering VCRE van mengvoer
 • Toevoeging kengetallen op rantsoenpagina voor betere interpretatie resultaat
 • Berekening Eiwit van eigen land verbeterd
 • Footprint soja
 • Meer referentiegroepen om resultaten eigen bedrijf te spiegelen

Bekijk de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de zes belangrijkste wijzigingen.

Factsheetwijzigingenklw 2021

Invullen KringloopWijzer

De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2022. De uiterste indien datum is 15 mei 2022, tenzij uw zuivelorganisatie een andere datum heeft aangegeven. Het Rekenregelrapport versie 2021 wordt binnenkort op de website geplaatst.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer