Effect KringloopWijzer 2022 ten opzichte van 2021

Ieder jaar levert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze verschillen van jaar tot jaar. Daarbij wil je als gebruiker weten in welke mate deze verschillen komen door veranderingen in bedrijfsvoering of door een gewijzigde rekenwijze. Ieder jaar rekent Wageningen University & Research het effect van de gewijzigde rekenmethodiek door ten opzichte van de versie van het jaar ervoor.

Rapport effect gewijzigde rekenmethodiek

Het effect van de gewijzigde rekenmethodiek is in beeld gebracht voor de kengetallen stikstofbodemoverschot per ha, ammoniakemissie graasdieren per ha, aandeel eiwit van eigen land, aandeel blijvend grasland en broeikasgasemissies per kg meetmelk.

Voor stikstofbodemoverschot is het gemiddeld verschil het grootst, namelijk -8%. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lichte verlaging van de stikstofdepositie per ha. Voor de broeikasgasemissies per kg meetmelk ligt het gemiddeld verschil op -0,3%. De verschillen tussen de jaren worden vooral veroorzaakt doordat bepaalde emissiefactoren licht zijn aangepast, doordat compost nu een emissie krijgt toegerekend, doordat eigen vee nu als overig graasdier bij de vleesproductie wordt meegeteld en doordat de methaanlekkage bij vergisting anders wordt toegerekend. Het gemiddeld verschil voor ammoniakemissie graasdieren, aandeel eiwit van eigen land en aandeel blijvend grasland is 0 %. Voor deze drie kenmerken is er voor alle doorgerekende bedrijfssituaties geen verschil tussen de versie van 2021 en de versie van 2022.