Zuivelsector geeft melkveehouders inzicht in invloed op milieu en klimaat

Vanaf 23 januari 2018 krijgen melkveehouders de uitkomsten van de KringloopWijzer die van invloed zijn op het milieu en klimaat overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de bedrijfsprestaties voor de belangrijkste milieu- en klimaatindicatoren: stikstof, ammoniak (per gve en per hectare), broeikasgassen, percentage blijvend grasland en percentage eiwit van eigen land. Deze indicatoren geven aan in hoeverre elk melkveebedrijf bijdraagt aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de zuivelketen verder verduurzamen.

De zuivelsector richt zich op deze zes indicatoren voor een betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit en het verminderen van de impact van de melkveehouderij op het klimaat. Zo kan niet benut stikstof uitspoelen in de vorm van nitraat naar de bodem of vervliegen in de vorm van lachgas. Met de emissie van ammoniak gaat stikstof uit de kringloop verloren. De uitstoot van broeikasgassen draagt bij aan klimaatverandering. En de percentages eiwit van eigen land en blijvend grasland geven inzicht in de carbon footprint van de melkveehouderij en het effect op biodiversiteit.

Verbetering stimuleren
Op het Dashboard Milieu en Klimaat zien melkveehouders hoe hun bedrijf ervoor staat ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Het verminderen van mineralenverliezen heeft naast milieuvoordelen ook een financieel voordeel. Mineralen die niet verloren gaan, hoeven ook niet opnieuw te worden aangekocht via voer of (kunst)mest. Het Dashboard Milieu en Klimaat verplicht de veehouder nergens toe. Wel is de kijkrichting dat zuivelondernemingen verbetering op deze indicatoren gaan stimuleren.

Broeikasgassenuitstoot uit zuivelverwerking, mest, koe en aankoop
De zuivelsector produceert koolstofdioxide, methaan en lachgas onder andere door energiegebruik uit de koe en tijdens bemesting. Tien procent van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelsector hangt samen met de melkverwerking, de rest met de processen op de boerderij en bij de productie van aangekochte middelen als kunstmest en voer. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de uitstoot van het melkveebedrijf, de uitstoot van de gehele zuivelsector wordt weergegeven in de jaarlijkse sectorrapportage die de Duurzame Zuivelketen laat opmaken door Wageningen Economic Research.

 

Op het Dashboard Milieu en Klimaat is per indicator een meter te zien. Van iedere indicator is een staafdiagram met de bron van de emissie.